BioPitch

Stockholms Fotbollförbund har tillsammans med forskning och industri formulerat en hypotes om att skogsråvara skulle kunna bli det material våra framtida fotbollsplaner byggs av. För att testa hypotesen och industrins möjligheter har två projekt; ”Förstudie BioPitch” och ”BioPitch” tagits fram och erhållit medel från Naturvårdsverket och Vinnova.

Stockholms Fotbollförbund jobbar för en miljömässigt hållbar fotboll. Det är viktigt att vi som Sveriges största specialdistriktidrottsförbund går i bräschen för hur vi framöver ska utöva idrott så miljövänligt som möjligt.

En aspekt av miljön är våra fotbollsplaner och det material de är byggda av. För det mesta spelar vi på konstgräs som i sina olika beståndsdelar är uppbyggda av plaster som, när de hamnar på sidan av planen, blir en miljöfara. Denna negativa miljöpåverkan vill vi såklart motverka på alla sätt vi kan.

Projektet BioPitch ska finna svar på om skogsråvara har de egenskaper som krävs för att skapa ett nedbrytbart material med egenskaper som miljömässigt kan ersätta icke nedbrytbara ifyllnadsmaterial och samtidigt ge spelegenskaper som erbjuds med de granulater som används idag. Projektet Förstudie BioPitch ska finna svar på vilka omställningar som krävs av värdekedjans alla aktörer, från skogsråvara till fotbollsspelare, för att lämna de gamla plasterna bakom oss.

Båda projekten kommer att redovisas här på foybollsyta.nu så ni kan läsa om vad som händer i respektive projekt. Du är också välkommen att kontakta vår projektledare Robin Johansson om du vill veta mer. Robin når du via mobil på 070-3228508 eller via e-post på robin.johansson@stff.se

Vill du veta mer om konstgräs och hur du kan hjälpa till att minska spridning av plaster från fotbollsplaner kan du ladda ner broschyren Konstgräs, Granulat & Miljö.

Aktuellt om BioPitch

ECHA publicerar ett förslag på förbud mot mikroplaster; inklusive förbud mot allt gummi-infill till konstgräsplaner.

Microplastics are very small particles of plastic material – or rubber – (between 1 nm and 5mm), whose presence in the environment is harmful. Microplastics releases form products can be unintentionally formed through the wear or intentionally added for a specific purpose. The Plastic Strategy published by the European Commission called a reduction on microplastics´… View Article

Konferens Naturvårdsverkets beställargrupp för konstgräs den 19 mars.

Anmäl er till Naturvårdsverkets beställargrupp för konstgräs konferens den 19 mars! Klicka här för mer info.  

Så ska stadens konstgräs bli miljövänligt

Stockholms Fotbollförbund har tillsammans med forskare formulerat en hypotes om att framtidens fotbollsplaner skulle kunna byggas av skogsråvara. Nu ska idén testas under sex månader. Läs hela artikeln här.

Kan man bygga fotbollsplaner av skogsråvara?

Stockholms Fotbollförbund har tillsammans med forskning och industri formulerat en hypotes om att skogsråvara skulle kunna bli det material framtidens fotbollsplaner byggs av. För att testa hypotesen och industrins möjligheter har två projekt tagits fram. Läs mer om projekten här.

Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation har nyligen beslutat om medel för nya projekt som delar på 4,8 miljoner kronor.

– Det är spännande att vi nu startar 11 nya hypotesprövningsprojekt med en bred variation av inriktningar. Här finns exempelvis initiativ som arbetar för att utveckla ett nedbrytbart ifyllnadsmaterial som ska användas i konstgräsanläggningar för fotboll i projektet BioPitch, och projekt som vill skapa kolfiberkompositer från skogsråvaran lignin. Samtliga projekt har en stor potential att… View Article