Hållbar fotboll

Stockholms Fotbollförbund bedriver sedan många år ett omfattande arbete med att skapa en miljömässigt hållbar fotboll. Fotbollsplaner gjorda av fossila plastmaterial är ur miljösynpunkt alltmer ifrågasatta av både lokala, nationella och europeiska miljömyndigheter.

EU:s ministerråd förväntas inom kort fatta beslut om ett försäljningsförbud av traditionella ifyllnadsmaterial som används på konstgräsplaner idag. Till traditionella ifyllnadsmaterial räknas gummi- och plastgranulat. Förbudet kommer att träda i kraft om 8 år.

Nya biobaserade och helt naturliga material börjar komma ut på marknaden som ersättning till de traditionella, fossilbaserade materialen. StFF driver ett flertal projekt för att undersöka hur nya miljömässiga lösningar klarar uppgiften att skapa spel- och säkerhetsmässigt godkända fotbollsplaner. Vi har bland annat testat hur olika biobaserade och naturliga ifyllnadsmaterial klarar uppgiften att erbjuda önskade egenskaper. StFF har även undersökt hur eldrivna underhållsrobotar klarar av att harva och borsta en konstgräsplan. Läs mer om våra miljöprojekt här.

StFF följer noga utvecklingen av helt granulatfria planer där varken sand eller ifyllnadsmaterial används. Kvaliteten på denna typ av konstgrässystem börjar nå en nivå som för gräsrotsfotboll mycket väl erbjuder de spel- och säkerhetsegenskaper som efterfrågas.

StFF är aktiv medlem i ett antal olika organisationer för att med sin kunskap om gräsrotsfotboll skapa förutsättningar för en så snabb omställning som möjligt till miljömässigt hållbara fotboll. Några av de organisationer StFF samarbetar med är: