Rapporter

God skötsel av konstgräsplanen reducerar svinnet av granulat

Granulatet på en konstgräsplan sjunker ihop vid användning av planen och en studie publicerad i Journal of Sports Engineering and Technology visar att kompakteringseffekten kan motsvara ca 10 % av granulatvolymen. Studien visar att harvning helt eller till stor del kan återställa porositet och djup på granulatfyllnaden och därmed spelegenskaper. Studien visar vikten av rätt underhåll men har också betydelse för debatten kring eventuell förlust av granulat från konstgräsplaner, som ibland antagits motsvara behovet av återfyllnad – eftersom kompaktering istället kan förklara behovet av återfyllnad.

Ladda ner rapporten här. Fleming, Forrester, McLaren. Understanding the effects of decompaction maintenance on the infill state and play performance of third-generation artificial grass pitches. Journal of Sports Engineering and Technology 2015.

 

29 maj, 2018Comments Off,
Rapporter Konstgräs & Miljö

Under Rapporter Konstgräs & Miljö hittar du rapporter på/länkar till genomförda studier och analyser gällande konstgräs ur ett miljöperspektiv.

Naturvårdsverkets vägledning om verksamhetsutövarens ansvar och skyldigheter med fokus på minskad spridning av mikroplaster. Vägledning om konstgräsplaner

Information från Naturvårdsverket om granulat och dess klassning som avfall eller produkt. Klassning av granulat

Aktuell kunskapssammanställning – Hälsoeffekter av konstgräs och fallskyddsgummi, utförd av Arbets-och miljömedicin Syd, visar att exponeringen från konstgräs inte ger något signefikant bidrag utöver bakgrundsexponeringen och att det inte finns några negativa hälsoeffekter av att spela på eller vistas kring konstgräsplaner. Hälsoeffekter av konstgräs och fallskyddsgummi – Aktuell kunskapsinsammling

Kemikalieinspektionens rapport om SBR granulat kom 2006 och har givit många frågor kring dess innhåll av farliga substanser. Den 28 februari 2017 kom en rapport från European Chemicals Agency – ECHA – som säger att riskerna är väldigt låga.
Evaluated risk of substances in recycled rubber (SBR) that is used on artificial sports pitches

Efter ECHA:s rapport, har följande uttalande från FIFA kommit:
FIFA Statement on SBR infill 2017

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige:
Naturvårdsverkets rapport om mikroplaster (juni 2017)

Remissyttrande från Svensk Däckåtervinning AB på Naturvårdsverkets rapport om mikroplaster:
Remissyttrande Svensk Däckåtervinning – Naturvårdsverkets rapport

Rapporter från Stenungsunds kommun gällande:
Dagvattenprovtagning Vallens konstgräsplaner 2014-2015 – slutrapport

Dagvattenprovtagning SIF-gårdens konstgräsplan 2015 – slutrapport

Vallens IF:s slutrapport om geoinfill

Examensarbete av Gustav Wredh, Stockholms Universitet:
”Miljö- och hälsorisker med konstgräsplaner”

Examensarbete av Karin Widström, Stockholms Universitet:
”Migration av gummigranulat från konstgräsplaner”

Länk till Naturvårdsverkets hemsida med Swecos rapport:
Swecos rapport om eventuella miljö- och hälsorisker vid användningen av återvunnet däckmaterial i konstgräsplaner

Nederländsk rapport om hälsorisker med gummigranulat på konstgräsplaner:
Rapport RIVM

Länkar till Luleå Tekniska Universitets (LTU) hemsida dels med en teknisk rapport avseende mätningar på dräneringsvatten av Simon Magnusson:
Bedömning av omgivningspåverkan från olika fyllmaterial i konstgräsplaner
och dels en licentiatavhandling (engelsk) av Simon Magnusson avseende miljöperspektiv på upplagrade material i tätorter och användning i anläggningsarbete – granulära material:
Environmental perspectives on urban material stocks used in construction – granular materials

27 februari, 2018Comments Off,